Запрошуємо вас до обговорення проєктів освітніх програм!

>>>>>>Проєкт освітньо-професійної програми “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 Теплоенергетика (.PDF)<<<<<<

Для виключення спаму в розділі включена премодерація коментарів, будь-які нові коментарі будуть схвалені протягом доби, дякуємо за розуміння і запрошуємо підключатися до обговорення. Також, запрошуємо надсилати свої думки та пропозиції на E-mail кафедри (tes@kpi.ua).


>>>>>>РЕЦЕНЗІЯ на проєкт освітньо-професійної програми “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій” першого рівня вищої освіти “Бакалавр” за спеціальністю 144 “Теплоенергетика”, галузь знань 14 “Електрична інженерія”(.PDF)<<<<<<

>>>>>>ВІДГУК на проект освітньо-професійної програми “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій” першого рівня вищої освіти “Бакалавр” за спеціальністю 144 “Теплоенергетика”, галузь знань 14 “Електрична інженерія”(.PDF)<<<<<<

>>>>>>РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК на проект освітньо-професійної програми “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій” першого півня вищої освіти “Бакалавр”(.PDF)<<<<<<

5 thoughts on “Обговорення ОПП 1-го рівня бакалавр

 1. ВІДГУК
  на ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 Теплоенергетика

  В цілому схвалюючи розроблену проектною групою освітню програму, вношу ряд пропозицій для її удосконалення.

  Предметна область
  Об’єкт – викласти в такій редакції:
  Об’єкт: джерела вироблення електричної та теплової енергії – теплові і атомні електростанції, теплоелектроцентралі, котельні, відновлювальні види енергії; промислові та комунально-побутові підприємства. Процеси та пристрої спалювання палива. Захист довкілля. Теплоносії та робочі тіла; процеси вироблення, перетворення, передавання і розподілу та споживання теплової енергії. Парові та водогрійні котли, теплові двигуни, тепло- та масообмінні апарати і установки, насоси, компресори, вентилятори, холодильні і теплонасосні установки. Системи опалення, вентиляції і кондиціювання повітря будівель. Теплотехнологічні процеси на промислових підприємствах.

  2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

  1.2. Цикл професійної підготовки

  В циклі професійної підготовки відчувається перекос в бік теплоенергетичних установок електростанцій.
  Так, дисципліни ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО6 складають 22,5 кредитів (див. нижче):
  ПО 2 Котельні установки теплових електричних станцій 6,5 екзамен
  ПО 3 Курсовий проект з котельних установок теплових електричних станцій 1,5 залік
  ПО 4 Турбіни теплових та атомних електричних станцій 6,0 екзамен
  ПО 5 Курсовий проект з турбін теплових та атомних електричних станцій 1,5 залік
  ПО 6 Теплові та атомні електростанції та установки 7,0 екзамен

  В цьому ж циклі дисципліни промислової теплоенергетики (ПО7, ПО8, ПО9) складають всього 10 кредитів, тобто в 2, 25 рази менше (див. нижче):

  ПО 7 Теплотехнологічні процеси та установки 6,0 залік
  ПО 8 Курсова робота з теплотехнологічних процесів і установок 1,0 залік
  ПО 10 Відновлювальні джерела енергії 3,0 залік

  Пропоную освітні компоненти ПО2 і ПО3 для всіх студентів назвати:
  ПО 2 Котельні установки
  (В цьому освітньому компоненті викладати не тільки котельні установки ТЕС, ТЕЦ, але й парові та водогрійні котли невеликої та середньої потужності – програма такої дисципліни була відпрацьована і узгоджена з кафедрою, що викладає таку дисципліну для студентів кафедри ТПТ).
  ПО 3 Курсовий проект з котельних установок

  Освітній компонент
  ПО4 Турбіни теплових та атомних електричних станцій 6,0 екзамен
  перенести до вибіркових дисциплін
  ПО 5 Курсовий проект з турбін теплових та атомних електричних станцій 1,5 залік
  зняти, оскільки наші випускники є технологами, а не конструкторами і проектувати турбіни не будуть.

  А для всіх студентів замість цих освітніх компонентів запланувати освітній компонент
  ПО 4 «Джерела теплопостачання та споживачі теплоти»
  (На ТЕС, АЕС, в житлових, громадських, та промислових будівлях є системи опалення, вентиляції, кондиціювання, і всі бакалаври з теплоенергетики повинні володіти методами розрахунків та вибору таких систем).

  Освітній компонент
  ПО 11 Нагнітачі та теплові двигуни
  збільшити до 5,5 кредитів.
  В програмі цього компоненту розширити частину, що стосується вивчення парових та газових турбін.

  В освітньому компоненту
  ПО 7 Теплотехнологічні процеси та установки 6,0 залік
  замість заліку запланувати екзамен

  З повагою, доц. кафедри ТПТ Михайло БОЖЕНКО

 2. Для набуття студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 144 спеціальності відповідних компетентностей мною, Голіядом М.Н., з 2012 р. проводилися заняття (згідно ОПП) по таким ОК: СВРЕ-1. Водо- та повітряпостачання (оборотна система водопостачання, її охолоджувальні установки (градирні, ставки-охолоджувачі, бризкальні басейни), їх розрахунки, вибір, соляний режим роботи системи та т.п.; інші версії назви: забезпечення водними та повітряними ресурсами; виробництво та розподіл стисненого повітря та технічної води; ОК 5Ф- Каталогу; 5 семестр); СВРЕ-2. Газопостачання (або інші версії назви: забезпечення газовими ресурсами; видобування, транспортування та розподіл природного газу; ОК 6Ф- Каталогу; 6 семестр); проектування теплоенергетичних установок (або інші версії назви: проектування підприємств з теплоенергетичним та тепломасообмінним устаткуванням; проектування установок, що використовують теплоту; ОК 13Ф- Каталогу; 8 семестр).
  Вказані ОК легко адаптуються до випадку постачання ТЕС переліченими енергоносіями (наприклад, для газопостачання: її система залишається без змін, в порівнянні з газопостачанням промислових підприємств (зауважимо, що границями системи є родовища газу та вихідний переріз газопроводу після ГРС на вході до підприємства); єдина відмінність – в апаратурному оформленні ГРС до ТЕС, через суттєво більші витрати енергоносія та кількості теплоти для запобігання виникнення кристалогідратів при дроселюванні природного газу).
  Сутність ОК 12Ф-Каталогу (8 семестр; навчальні дисципліни з систем та установок знешкодження промислових викидів) складають технічні засоби, які реалізують сухі та мокрі методи очищення газоподібних відходів від пилу (осаджувальні камери, пиловловлювачі інерційні, динамічні, вихореві, циклони, фільтри різних типів), від туманів та крапель (тумановловлювачі, сіткові вловлювачі крапель), від газо- та пароподібних домішок (абсорбційні, адсорбційні та каталітич-ні методи очищення, конденсаційні та термічні методи).
  Щодо стічних вод (стічна вода – це природна або спеціально підготовлена вода після використання її в різного роду промислових технологічних процесах (наприклад, промивна, після промивання сировини, продуктів та обладнання, охолоджувальна та після вакуум-насосів, конденсаторів змішування, систем гідрозоловидалення, після миття тари та приміщень, а також після проходження її через будь-яку забруднену територію; кількість та її склад залежить від виду промислового виробництва) – в ОК 12Ф-Каталогу розглядаються наступні методи її очищення: відстоювання, цідження та фільтрація, флотація (транспортування твердих часток повітряними бульбашками до поверхневого пінного шару) – для видалення грубодисперсних часток; коагуляція (укрупнення твердих часток спеціальними реагентами), флокуляція (теж саме тільки іншими реагентами), освітлення – для видалення мілкодисперсних часток; дистиляція, іонний обмін, зворотній осмос, використання реагентів – для очищення від мінеральних домішок; ректифікація, адсорбція, ультрафільтрація, зворотній осмос, біохімічне очищення, різні види окислення – для видалення органічних домішок; нагрівання, використання реагентів, термічна деаерація – для видалення газів.
  Таким чином, можна констатувати, що сучасні методи знешкодження, які викладаються студентам 144 спеціальності в ОК 12Ф-Каталогу, цілком охоплюють надання їм природоохоронних компетентностей стосовно також і викидів ТЕС в навколишнє середовище (димових газів; зокрема методи очищення нітрозних газів торфолужним сорбентом, високотемпературного їх каталітичного відновлення, селективного їх каталітичного відновлення, розкладанням оксидів азоту гетерогенними відновлювачами (вугілля, кокс, графіт); метод каталітичного окислення СО (марганцеві, мідно-хромові та платинові каталізатори); очищення газів від SO2 шляхом введення в топку КА пилу вапна як хемосорбента та т.п.; стічних вод ТЕС, основна маса яких складається з води системи гідрозоловидалення та вузла ХВО додаткової води; знешкодження цих стічних вод – див. лекції ОК 12Ф-Каталогу).

 3. 1. Курсовий проект по турбінам для спеціалістів з експлуатації ТЕС і промислових підприємств та проектувальників є непотрібним. Розробку конструкцій турбін вивчають у Харкові. Свого часу спец. Турбіни з ТЕФ КПІ перевели в ХПІ.
  2. Компонент – по-12 слід назвати «Нагнітачі і теплові двигуни»» Йому надати більше кредитів і в до 80% часу використати на парові і газові турбіни. Компонент (ПО-5) з турбін перенести у вибіркові з меншим обсягом годин.
  3. Компонент ПО -7 слід назвати «Теплоенергетичні установки теплових і атомних електростанцій»
  4. Відновлюваним джерелам енергії слід надати 4 кредити

 4. ________________________________________
  21.02.2021
  РЕЦЕНЗІЯ
  на проєкт освітньо-професійної програми
  «Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій»
  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  за спеціальністю 144 «Теплоенергетика»
  галузі знань 14 «Електрична інженерія»
  Даний проєкт освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» під назвою «Теплоенергетика та теплоенергетичні
  установки електростанцій» став доступним для обговорення з метою покращення якості
  підготовки фахівців і розміщений на сайті кафедри ТЕС на теплоенергетичному факультеті
  НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».
  Наша компанія відома на теренах України та у Європі як компанія з надання якісних послуг
  з тепло-, холодо-, повітря забезпечення з використанням теплообмінних апаратів,
  теплонасосних та інших високоефективних установок, проектування та облаштування
  теплових пунктів різних будівель, установок кондиціювання повітря у житлових будинках та на
  підприємствах різних мікрорайонів Києва, області та інших міст.
  Більшість співробітників нашої компанії отримали диплом КПІ і через певний час після
  отримання певних виробничих компетенцій тут працевлаштувалися. Тому ми усім колективом
  вболіваємо за нашу Алма-матір та слідкуємо за досягненнями університету, знаходимося у
  доступі до актуальної інформації.
  Здійснення МОН України і НАЗЯВО реформ у галузі вищої освіти вимагає від ВНЗ певних
  змін, проведення важливих заходів і акредитація є одним з них.
  За фахом ми усі теплоенергетики, закінчили різні кафедри 5-10 років на ТЕФ і маємо
  певний досвід та компетенції у сфері енергозабезпечення невеликих підприємств
  промислової, побутової та соціальної сфер, які потребують надання послух з теплового,
  водяного, повітряного забезпечення, кондиціювання повітря, експлуатації теплонасосного
  обладнання, чиллерів, спліт-систем, теплових пунктів.
  Маємо великий попит та замовлення на різні види послуг у сфері вищезгаданого
  важливого направлення та перспективу розширення діяльності і штату співробітників із
  теплоенергетичним фахом вищевказаного профілю діяльності.
  ТОВ «Хітекс Інжиніринг»
  Україна, 04123,Київ, вул. Западинська,5 оф.509
  Тел.:+38(044) 338 20 04;

  E-mail: info@heatex.com.ua
  _____________________________________________________________________________________________________
  Проєкт освітньої Програми, що нами розглядається, за нашою думкою і досвідом
  діяльності, відповідає сучасним вимогам ринку праці фахівців-теплоенергетиків, є актуальною
  і базується на виконанні вимог нормативних документів МОН України.
  Але у нашого підприємства є зауваження, які доцільно врахувати у змістовній її частині.
  Ці зауваження торкаються наступного:
  1.Потрібно зрозуміти і виправити об`єктивну помилку – неможливо готувати за цією
  програмою фахівців для атомної енергетики!
  Це важливо усвідомити і прибрати усі назви, слова, сполучення , терміни, здатності,
  назви дисциплін з атомної енергетики.
  2. Для підготовки фахівців для атомної енергетики існує своя освітня програма і вона
  відрізняється від програми підготовки фахівців для теплоенергетичної галузі. Можна думати і
  посилатися на те, що у циклах АЕС існує другий (паровий) контур, в якому працюють парові
  турбіни, конденсатори і інше теплове обладнання, але здійснювати підготовку за даною
  освітньою програмою» з вивченням циклів та обладнання АЕС, розробкою курсового проекту
  і проектуванням АЕС вважається нонсенсом або порушенням вимог до освітньої кваліфікації
  за спеціальністю «Теплоенергетика».
  3. Замість дисциплін, що викладаються для АЕС, потрібно розширити перелік та об`єм
  викладання матеріалу з дисциплін актуальної тематики, а саме: вторинних енергетичних
  ресурсів, біоенергетики, енергозбереження, підвищення рівня екологічної чистоти
  енерговиробництва, сонячних теплових та електричних станцій, водневої енергетики,
  інноваційних вітчизняних високоефективних розробок, циклів (наприклад циклу «Водолій»,
  який розроблено проф. Диким М.О. на ТЕФ і реалізовано на газо-компресорній станції
  «Ставище») тощо.
  4. У наведених у програмі фахових компетентностей фахівців спеціальності бракує опису
  здатностей і володіння навичок з експериментальних досліджень, забезпечення екологічної
  чистоти енерговиробництва для усіх теплоенергетичних об`єктів, ресурсо- та
  енергозбереження тощо,
  5. Потрібно прибрати у структурно-логічній схемі освітньої програми дисципліни, які
  пов`язані із АЕС та більш чітко і якісно прописати алгоритм якісної підготовки фахівців для
  децентралізованої теплоенергетики, промислової та комунальної енергетики.
  6. У меті програми бракує опису широти і поглибленого вивчення дисциплін з отриманням
  навичок експлуатації, модернізації, реконструкції і будівництва теплоенергетичних об`єктів
  невеликої та малої потужності, систем децентралізованого більш ефективного
  теплозабезпечення широкого кола споживачів теплоти із забезпеченням високого рівня
  енерго-екологічних показників надання послуг з теплової генерації та комфортних умов
  життєзабезпечення населення.
  7. Предметну область» програми необхідно насичити переліком ефективного обладнання
  для підприємств комунальної, соціальної, побутової та виробничої сфер установок, що
  працюють на біогазовому, біопаливному і пелетному устаткуванні, у «зеленій енергетиці»,
  обладнанням водневої енергетики тощо оскільки фахівці за цими направленнями є вкрай
  затребувані на підприємствах різних секторів економіки у тому числі і в аграрному секторі.
  ТОВ «Хітекс Інжиніринг»
  Україна, 04123,Київ, вул. Западинська,5 оф.509
  Тел.:+38(044) 338 20 04;

  E-mail: info@heatex.com.ua
  _____________________________________________________________________________________________________
  Дану освітньо-професійна програму «Теплоенергетика та теплоенергетичні установки
  електростанцій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 144
  «Теплоенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія» (чомусь на сайті університету:
  https://osvita.kpi.ua, на який нам дали посилання у відповідності до Положення розроблення і
  переглід ОП в КПІ ім. Ігоря Сікорського дана програма відсутня) вважаємо такою, що
  відповідає в цілому вимогам нормативних документів і при внесенні у її текст та зміст
  наведених вище рекомендацій та зауважень можемо рекомендувати з використанням для
  підготовки кваліфікованих фахівців-бакалаврів для промислових, комунальних підприємств, а
  також підприємств аграрного, соціального та суміжних сфер економіки країни,
  теплоенергетичних об`єктів широкого профілю за спеціальностю «Теплоенергетика».
  В. о. директора Івасенко А. В

 5. ВІДГУК
  на проєкт освітньо-професійної програми «Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія»

  На сайті кафедри «Теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій» (ТЕУ Т і АЕС) представлено для обговорення проєкт освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» під назвою «Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій» (надалі Програма).
  Успішне навчання студентів за цією Програмою повинно створювати фундамент майбутнього фаху не тільки у «великій» теплоенергетиці (теплові електричні станції – ТЕС та теплоенергоцентралі – ТЕЦ), а також і «малій» енергетиці: у побутовій, муніципальній, промисловій та інших сферах життєзабезпечення і розвитку суспільства.
  Структура Проєкту Програми відповідає існуючим законодавчим і нормативним документам Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
  Відносно змісту та наповнення Проєкту Програми є пропозиції:

  1. У РОЗДІЛІ 1 – ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:
  1.1. У підрозділі 2 – «Мета освітньої програми» пропонуємо викласти перший абзац у такій редакції:
  «Мета освітньої програми полягає у фундаментальній підготовці фахівців, здатних самостійно експлуатувати теплоенергетичні системи та системи тепло-, повітря- та холодопостачання, вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми на об’єктах теплоенергетичної галузі, у промисловій та муніципальній сферах, здійснювати професійну діяльність за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» та суміжних галузей, шляхом інтернаціоналізації освітнього процесу в умовах сталого інноваційного науково- технічного розвитку суспільства, що реалізується через:» і далі по тексту Проекту Програми.

  1.2. У підроділі 3 – «Характеристика освітньої програми» у «Предметній області» Об`єкт викласти у такій редакції:
  «Об’єкт: теплоенергетичне обладнання теплових станцій (ТЕС, ТЕЦ); теплотехнологічне обладнання промислових та комунальних підприємств та об`єктів соціальної сфери; парові, водогрійні котли; теплові двигуни; тепло- та масообміні апарати; теплонасосні, холодильні, сонячні установки та теплоенергетичні установки на біопаливі; теплоносії та робочі тіла; процеси вироблення, перетворення, передавання, розподілу, використання енергії із забезпеченням екологічної чистоти енерговиробництва та енергоспоживання».

  Особливості ОП викласти у такій редакції:
  «Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців у галузі теплоенергетики. Проходження здобувачами вищої освіти практики за профілем на спеціалізованих підприємствах та опанування сучасних інженерних і науково-дослідних підходів в теплоенергетиці і енергозбереженні. Реалізація програми передбачає залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців та інших стейкхолдерів до освітнього процесу. Участь здобувачів вищої освіти у Літніх спеціалізованих школах з енергетики та студентських наукових гуртках, навчання за сертифікатними освітніми програмами. Окремі спецкурси можуть викладатися англійською (іноземною) мовою.»

  1.3. У підроділі 6 – «Програмні компетентності» у підрозділі «Фахові компетентності (ФК)»:
  – пункт ФК 1 викласти у такій редакції:
  «Здатність застосовувати для дослідження та вирішення необхідних інженерних питань та проблем в різних сферах теплоенергетичної діяльності відповідні кількісні математичні методи, методи природничих та технічних наук і комп’ютерне програмне забезпечення з метою врахування існуючих вимог до рівня енергетичної ефективності і екологічної безпеки»;

  – пункт ФК 4 викласти у такій редакції:
  «Здатність виявляти, класифікувати і оцінювати ефективність систем і компонентів на основі використання експериментальних та аналітичних методів і методів моделювання в теплоенергетичній галузі»;

  – пункт ФК 5 викласти у такій редакції:
  «Здатність визначати, досліджувати та розв’язувати проблеми у сфері теплоенергетики, а також ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що пов’язані з інженерними аспектами і проблемами раціонального використання ресурсів, охорони природи, сталого розвитку, здоров’я і безпеки та оцінками ризиків в теплоенергетичній галузі»;

  – пункт ФК 7 викласти у такій редакції:
  «Здатність враховувати широкий міждисциплінарний інженерний контекст у професійній діяльності в сфері теплоенергетики»;

  – пункт ФК 11 викласти у такій редакції:
  «Здатність забезпечувати високу якість енерговиробництва в теплоенергетичній галузі»

  – у пункті ФК 13 і інших наступних пунктах вилучити слова та словосполучення стосовно атомних станцій оскільки фахівців для АЕС готують за іншою спеціальністю і цей пункт викласти у такій редакції:
  «Здатність аналізувати методи та засоби підвищення теплової економічності енергетичного обладнання ТЕС і ТЕЦ; визначати шляхи модернізації теплової схеми з метою підвищення економічності та надійності роботи теплоенергетичних об`єктів»;

  – пункт ФК 14 викласти у такій редакції:
  «Здатність розробляти і реалізовувати заходи з підвищення рівня енерго-екологічної ефективності при проектуванні та експлуатації теплоенергетичного обладнання, аналізувати схеми теплоенергетичних і теплотехнологічних установок та процесів з урахуванням вимог безпеки і сучасних тенденцій розвитку енергетики в залежності від призначення і типу палива, яке використовується»;

  – пункт ФК 16 викласти у такій редакції:
  «Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, в тому числі сучасні засоби комп’ютерної графіки, математичні методи і моделі для пошуку оптимальних технологічних режимів роботи обладнання теплоенергетичних об`єктів».

  1.4. У підрозділі 7 – «Програмні результати навчання» підрозділ ПРН 19 викласти у такій редакції:
  «Володіти необхідним науковим підґрунтям, методиками та методами планування та здійснення експериментальних досліджень теплового устаткування теплоенергетичних об`єктів у муніципальній, промисловій сферах, на ТЕС і ТЕЦ».

  2. У розділі 2 – ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:
  2.1. У підрозділі 1.2. – Цикл професійної підготовки:
  – Для ПО 4 назву дисципліни викласти у такій редакції: «Турбіни потужних ТЕС та ТЕЦ»;
  – Для ПО 6 назву дисципліни викласти у такій редакції: «Потужні ТЕС та ТЕЦ».

  3. У розділі 3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:
  До цієї схеми необхідно внести зміни у відповідності до вказаних вище пропозицій.

  ВИСНОВОК:
  В цілому дана освітньо-професійна програма «Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія» відповідає вимогам професійних стандартів у сфері підготовки фахівців та потребам ринку праці для теплоенергетичної галузі і при умові врахування вищевикладених пропозицій вона може бути рекомендована для реалізації процесу навчання в університеті для підготовки кваліфікованих фахівців широкого профілю для потужних теплоенергетичних об`єктів (ТЕС та ТЕЦ), промислової та муніципальної теплоенергетики і у дотичних сферах діяльності спеціальності «Теплоенергетика».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.