Кількість виданих штатними НПП кафедри підручників з грифом МОН України або Вченої ради університету) та монографій станом на 05.01.2022 за останні 5 років.

 1. Безродний М.К., Притула Н.О. Термодинамічна та енергетична ефективність теплонасосних схем теплопостачання. – Київ:  НТУУ «КПІ», 2016. – 272 с.
 2. Варламов Г.Б., Дащенко О.П., Касянчук С.Л. Очеретянко М.Д. Принцип екологічної рівноваги як запорука зростання екологічної безпеки. Zrównoważony rozwoj-XXI wieku: zarządzanie, technologiе, modelе, 590 с. Bielsko-Biala (PL), Kijow (UA) 2016, С. 153-158.
 3. Безродный М.К., Барабаш П.О., Голияд Н.Н. Гидродинамика и контактный тепломассообмен в газожидкостных системах. – Київ: НТУУ «КПІ», 2017.–560 с.
 4. Спеціальні питання тепломасообміну. Підручник. Малкін Е.С., Фуртат І.Е., Журавська Н.Є. – Київ: КНУБА, 2017 – 288 с. українською мовою; Ухвалено Вченою радою,  № 52; дата 24.02.2017
 5. Варламов Г.Б., Коваленко Г.Д., Вітько В.І. Транскордонний перенос забруднень атмосферного повітря енергетичних об’єктів у контексті сталого розвитку суміжних з Україною країн, с.346-361. Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018: колективна монографія / Міненко М.А., Бендюг В.І., Комариста Б.М. [та ін.]; НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; Національний університет “Києво-Могилянська академія”; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. — Київ, 2018. — 620 с. Ухвалено Вченою радою № 12; дата 14.12.2018.
 6. Варламов Г.Б., Ши Цзе. Устойчивое развитие в гармонии с природой: аксиомы и принципы новой энерго-экологической парадигмы , с. 361-369. Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018: колективна монографія / Міненко М.А., Бендюг В.І., Комариста Б.М. [та ін.]; НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; Національний університет “Києво-Могилянська академія”; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. — Київ, 2018. — 620 с. Ухвалено Вченою радою № 12; дата 14.12.2018
 7. Гавриш С.А., Гавриш А.С. Охорона праці в галузі телекомунікацій: підручник / Гавриш С.А., Гавриш А.С. – Вид. 3-тє, переробл. й доповн. – К. : Талком, 2019. – 553 с. ISBN 978-617–7832–05–7
 8. Варламов Г. Б., Гриценко А.В.,Лисиченко Г.В., Романова Е.А. Атомная   енергетика. Nuclear power engineering: Учебник. – Х.:ФЛП Бровин А.В. , 2020. – 256с.– (Серия «Экологические аспекты энергопроизводства» = Environmental aspects of energy generation)
 9. Варламов Г. Б., Шабалин Б. Г., Гриценко А.В Романова Е.А., Экологические аспекты энергопроизводства. Объекты ядерной энергетики: учебник . –Х.: ФЛП Бровин А.В., 2020. –276 с. (Серия «Экологические аспекты энергопроизводства» = Environmental aspects of energy generation) – Підручник
 10. Оцінка залишкового ресурсу та подовження експлуатації парових турбін великої потужності (частина 3) Монографія для науковців та докторів філософії за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» / О. Ю. Черноусенко, Д. В. Риндюк, В. А. Пешко // К.: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2020. – 297 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 7 від 09.11.2020 р.) за поданням Вченої ради Теплоенергетичного факультету (протокол № від 28.08.2020 р.).
 11. Метрологія та стандартизація в теплоенергетиці. Підручник. / Л.О. Кесова, В.І. Промоскаль, В.В. Червоний / Харків: УІПА, 2018 (1 файл, 4,54 Мбайт), Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол № 9 від 1.10.2018 р.
 12. Ресурсоощадні технології у харчовій промисловості: [Електронний ресурс]: Підручник / О. О. Серьогін, О. О. Осьмак, Д. В. Риндюк – К. :НУХТ, 2018. – 414 с. Реєстраційний номер електронного підручника у НМУ 30.18–13.06.2018; Протокол Вченої Ради НУХТ № 9; дата отримання грифу 29.03.2018.
 13. Теплообмін між повітрям та плівкою рідини, що стікає по профільованій поверхні. Монографія / Дубровський В. В., Підвисоцький О. М., Шрайбер О. А. – Наук. думка, Київ – 2018, С. 1–77. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол № 6 від 24.04.2018 р.
 14. Ресурсоощадні технології у харчовій промисловості : [Електронний ресурс]: Підручник / О. О. Серьогін, О. О. Осьмак, Д. В. Риндюк – К. :НУХТ, 2018. – 414 с. Ухвалено Вченою радою НУХТ № 9; дата 29.03.2018.
 15. Оценка остаточного ресурса и продление эксплуатации паровых турбин большой мощности. Часть 2. Монография / Черноусенко О.Ю. / Харків: ФОП Бровин А.В., 2017. – 208 с. ISBN: 978-617-7555-06-2, затверджено Вченою Радою НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», протокол № 4 від 3.04.2017 р.
 16. Бовсуновський А.П., Штефан Є.В. Стандартизація та сертифікація обладнання: Конспект лекцій для студ. спец. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»  ден. та заоч. форм навч. – К.: НУХТ, 2017. – 110 с.
 17. Саух С. Е., Борисенко А. В. Математичне моделювання електроенергетичних систем в ринкових умовах. Монография Київ, “Три К”, 2020, 340 с.
 18. Varlamov G., Romanova K.O., Dashchenko O. Sustainable development of megacities on the basis of the introduction of new ecological-energy paradigm / IV міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі». Дискусії 2017: колективна монографія, 11.05.2017, С.355-358.
 19. Атомні і теплові електричні станції: Курс лекцій. [Електронний ресурс] для студентів спеціальності 143 «Атомна енергетика» спеціалізації «Атомні електричні станції» / Уклад: О.Ю. Черноусенко – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 323 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 6 від 31.01.2020 р.) за поданням Вченої ради теплоенергетичного факультету (протокол № 7 від 27.01.2020 р.).
 20. Діагностика теплоенергетичного устаткування теплових та атомних електричних станцій: конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 144 «Теплоенергетика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. А. Пешко, О. Ю. Черноусенко, Д. В. Риндюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,75 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 81 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 10 від 18.06.2020 р.) за поданням Вченої ради Теплоенергетичного факультету (протокол № 10 від 25.05.2020 р.)
 21. Стратегія охорони навколишнього середовища: практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», 143 «Атомна енергетика», 144 «Теплоенергетика», 152 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Д. В. Риндюк, Т.В. Шелешей, І.С. Беднарська. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,47 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 67 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 10 від 18.06.2020 р.) за поданням Вченої ради Теплоенергетичного факультету (протокол № 10 від 25.05.2020 р.).
 22. Наука про матеріали: практикум: навчальний посібник для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання / уклад. С.В. Кадомський, А.П. Бовсуновський, О.А. Литвиненко. – К.: НУХТ, 2019. – 145 с.
 23. Основи наукових досліджень та інженерної творчості Навчальний посібник для інженерних спеціальностей для студентів НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» напряму підготовки 6.050601 Теплоенергетика (спеціальності 144 Теплоенергетика) // Черноусенко О.Ю., Чепелюк О.О., Риндюк Д.В. / Гриф НМУ № Е 12/13-042 від 18.10.2017 р., протокол № 2. – Електронне навчальне видання, 2017, – 270 с.
 24. Навчальний посібник по курсу «Математичне моделювання теплових процесів в енергетиці та промисловості. Частина 1.» [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. третього рівня вищої освіти (PhD) спеціальності 144 «Теплоенергетика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Д.В. Риндюк, – Електронні текстові данні (1 файл: 4,34 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 69 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 4 від 10.12.2020 р.).
 25. Навчальний посібник по курсу «Математичне моделювання теплових процесів в енергетиці та промисловості. Практикум» [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. третього рівня вищої освіти (PhD) спеціальності 144 «Теплоенергетика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Д.В. Риндюк, В.А. Пешко – Електронні текстові данні (1 файл: 4,34 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021.–75с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 7 від 13.05.2021 р.) за поданням Вченої ради ТЕФ (протокол № 10 від 29.03.2021 р.)
 26. Борисенко А.В., Пешко В. А. Основи теплоенергетики. Конспект лекцій. Навчальний посібник. НТУУ «КПІ», 2021. – 150 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42724.

>>>Кількість публікацій (статей) за 2016-2020, Договори – Держбюджетна тематика, Госпдоговірна тематика (тис. грн.)(.PDF)<<<

 • Черноусенко О. Ю., Рындюк Д.В., Пешко В. А. Повторное продление эксплуатации роторов высокого и среднего давления турбины К-200-130 Кураховской ТЭС
 • Шелешей Т. В. Взаємозв´язок температури відхідних газів і техніко-економічних та екологічних
  показників ТЕЦ

>>>ВІСНИК Національного технічного університету «ХПІ»
Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування; 11’2018<<<

 • Шелешей Т. В. Вплив зміни теплового навантаження на температуру відхідних газів котлів
  газомазутних ТЕЦ
 • Черноусенко О. Ю., Рындюк Д. В., Пешко В. А. Повторное продление эксплуатации литого
  высокотемпературного оборудования энергоблоков Кураховской ТЭС
 • Черноусенко О. Ю., Никуленков А. Г., Никуленкова Т. В., Бутовский Л. С., Беднарская И. С. Расчет
  граничных условий для определения теплового состояния ротора высокого давления турбины
  АЭС К-1000-60/3000
 • Сірий О. А., Абдулін М. З. Дослідження енергетичних показників струменево-нішевої системи
  спалювання палива

>>>ВІСНИК Національного технічного університету «ХПІ»
Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування; 12’2018<<<

 • Черноусенко О. Ю., Рындюк Д. В., Пешко В. А., Горяженко В. Ю. Оценка индивидуального
  ресурса литых корпусов автоматических защитных клапанов энергоблоков мощностью 200 МВт
 • Никуленков А. Г., Черноусенко О. Ю., Никуленкова Т. В. Анализ влияния повышения
  тепловой мощности энергоблока АЭС на протекание запроектной аварии
 • Мороз О. С. Проблемы эксплуатации высокотемпературных элементов энергетического
  и промышленного оборудования

>>>ВІСНИК Національного технічного університету «ХПІ»
Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування; 13’2018<<<