ЗВІТ з переддипломної практики має містити текст та необхідні
ілюстрації, ескізи, графіки, діаграми, таблиці, схеми, рисунки та ін. Текст
ЗВІТУ складається українською мовою в друкованому вигляді на аркушах
формату А4 (поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см, )
шрифтом Times New Roman 14 пунктів, міжрядковий інтервал 1,5 рядки,
абзацний відступ 1,27 см, вирівнювання рядків по ширині. Написи під
рисунками та титул і текст таблиці можна робити шрифтом Times New
Roman 12 пунктів з міжрядковим інтервалом 1,0 рядок.
Приклад титульної сторінки та приблизна структура (Зміст) ЗВІТУ
наведена нижче.