Черноусенко Ольга Юріївна

Черноусенко Ольга Юріївна д.т.н., професор, завідувачка кафедри теплоенергетики (ТЕ). Голова Науково-методичної комісії (підкомісія НМК-9,8 144-145 Теплоенергетика та гідроенергетика) МОН України. Член секції «Електроенергетика» Науково – технічної Ради Міненерговугілля України. Член спеціалізованої ради за спеціальностями 05.14.14 – Теплові та ядерні енергоустановки в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України та 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика Інституту газу НАН України. Член Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського та ТЕФ.

В 1979 р. закінчила Харківський політехнічний інститут. В 1988 році успішно закінчила аспірантуру. Дисертацію захистила 18 лютого 1988 року на спеціалізованій вченій раді Д 068.39.01 при Харківському політехнічному інституті, спеціальність – 05.04.12 – турбомашини, тема дисертації «Течія і теплообмін в камерах відбору волого парових турбін» (диплом кандидата наук ТН № 110698 від 13 липня 1988р.). З 1996 р. працює у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» доцентом, професором кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електричних станцій. Докторську дисертацію захистила 28 травня 2009 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.180.02 в Інституті проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, спеціальність – 05.05.16 – турбомашини та турбоустановки, тема дисертації «Подовження терміну експлуатації парових турбін великої потужності (на прикладі турбін К-200-130)» (диплом доктора наук ДД № 007650 від 14 жовтня 2009 р.). Має вчене звання професор кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій (атестат 12ПР № 007743, 29.03.2012 р.). Має 224 друкованих праці, з них 194 наукові (79 у фахових виданнях та 48 статей, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Index Copernicus та інші), з них 14 статей, що входять до баз даних Scopus, 6 монографії, 2 авторських свідоцтва, 8 патенти на корисну модель та 30 методичних праць (з них 4 навчальних посібника з грифом НТУУ «КПІ», 4 курси лекцій з грифом ТЕФ НТУУ «КПІ»). Підготувала 2 к.т.н.

У 2015 р. обрана завідувачкою кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електричних станцій. У 2021 р. обрана завідувачкою кафедри теплоенергетики.

Читає лекції з дисципліни: Турбіни ТЕС та АЕС (ОКР бакалавр), Проектування ТЕС та АЕС (ОКР магістр), Новітні тенденції розвитку та технології в енергетичній галузі (ОКР доктор філософії).

ORCID ID:  http:orcid.org/0000-0002-1427-8068
Scopus Author ID:  57222080457
Web of Science ResearcherID https://publons.com/researcher/AAG-1316-2019/
Сторінка в Google Scholar:  відкрити

Сторінка викладача >>> 

 
Безродний Михайло Костянтинович

Посада, вчене звання, вчений ступінь: доктор технічних наук, професор.

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн.425

e-mail: m.bezrodny@kpi.ua

Наукові інтереси: спеціаліст в галузі теплообміну та гідродинаміки в паро- та газорідинних двофазових системах.

Сторінка викладача >>> 

 
Варламов Геннадій Борисович

Посада, вчене звання, вчений ступінь: завідуючий кафедрою теоретичної та промислової теплотехніки, доктор технічних наук, професор.

Контактна адреса: м. Київ – 56, просп. Перемоги 37, корпус №5, кiмн. 429

e-mail: varlamovgb@gmail.com

Наукові інтереси: створення нових конструкцій та модернізація існуючих пальникових систем камер згоряння та котлів з покращеними техніко-економічними, екологічними та експлуатаційними показниками; розробка і реалізація на реальних об’єктах систем контролю технологічних параметрів, шкідливих викидів та оптимізації завантаження обладнання, впровадження комплексних заходів з енергоефективності та екологічної безпеки на теплоенергетичних об’єктах.

Сторінка викладача >>> 

 
 
Пуховий Іван Іванович

Посада, вчене звання, вчений ступінь: доктор технічних наук, професор.

Контактна адреса: м. Київ – 56, вул. Політехнічна, 6, корпус №5, кiмн. 516

e-mail: ivan@puh.com.ua

Наукові інтереси: спеціаліст в галузі використання відновлюваних джерел енергії (сонячної енергії для опалення, теплоти кристалізації води в системах опалення, вентиляції, використання теплових насосів).

Сторінка викладача >>> 

 
 
 
Абдулін Михайло Загретдинович
Абдулін Михайло Загретдинович

Кандидат технічних наук , докторант, старший науковий співробітник, доцент кафедри з1986 р. Закінчив ТЕФ КПІ в 1977 р. за спеціальністю «Турбобудовання». В 1986 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Струменево-нишова система сумішоутворення та стабілізації полум’я». Підготував и читає курси лекцій «Екологія», «Нагнітачі та теплові двигуни», «Монтаж і ремонт ТЕС і АЕС», «Топкові процеси і устаткування промислових і опалювальних котелень».

Наукові інтереси: розробка технологій спалювання на основі експериментальних досліджень складних гідро-термо хімічних процесів. Організація високоефективного спалювання палива в газотурбінних камерах згоряння, топках котлів,  печах, сушилах, та ін.. Підвищення рівня економічності, екологічної безпечності і надійності вогнетехнічного обладнання. Розробив і успішно впроваджує в промисловість універсальну високоефективну струменево-нишову технологію (СНТ).

Провів модернізацію більш ніж 1000 вогнетехнічних об’єктів, серед яких: ВАТ «Запоріжсталь», ПАТ «ММК ім. Ільїча» (Маріуполь), ПАТ «АрселорМиіттал» (Кривий Ріг), ПАТ «ДМКД» (Дніпродзержинськ), ПАТ «Концерн Стірол» (Горлівка), ВАТ «Завод «Фіолент»» (Сімферополь), Одеська ТЕЦ, Шостканська ТЕЦ, ТЕЦ цукрових заводів, промислових котелень комунальної енергетики. На основі СНТ працюють об’єкти в Україні, Білорусії, Росії, Польщі, Казахстані, Молдові та ін. Переможець всеукраїнського конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплексу» 2006, 2009 та 2010 р. Має 130 наукових праць, 2 колективні монографії, 12 авторських посвідчень та патентів на винахід.

Сторінка викладача >>> 

Бутовський Леонід Сергійович

Кандидат технічних наук, доцент. Працює на кафедрі з 1986 р. Закінчив КПІ в 1962 р. за спеціальністю «Турбобудування». В 1983 р. захистив кандидатську дисертацію. Підготував і читає курси лекцій «Турбоустановки АЕС», «Експлуатація і діагностика ПТУ АЕС», «Нагнітачі та теплові двигуни», «Теплова частина електростанцій», «Технологія енерговиробництва і захисту повітряного басейну». Має 54 друкованих праці, 4 авторські свідоцтва, методичні розробки з навчального процесу; звання «Почесний винахідник СРСР». Нагороджений медаллю ВДНГ СРСР, нагрудними знаками Мінвузу «За відмінні успіхи в роботі». Наукові інтереси – газопальникові пристрої котлів і камер згоряння.
Сторінка викладача >>> 

Старший викладач. Закінчила КПІ в 1969 р. за спеціальністю «Турбобудування». Працює на кафедрі із 1986 р., з 2000 р. – на викладацькій роботі. Підготувала та читає курси «Парові й газові турбіни», «Тепломасообмінні апарати ТЕС і АЕС», «Теплотехнічні вимірювання і прилади». Наукові інтереси – камери згоряння та пальникові пристрої різного призначення. Має 37 наукових праць, у т.ч. 2 авторські посвідчення на винаходи. Нагороджена медаллю «100-річчя КПІ», грамотами ВДНГ СРСР. Голова профбюро ТЕФ.
Риндюк Дмитро Вікторович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ.
Дисертацію захистив у 2012 р. на тему “Розробка методу визначення оптимальних конструктивно – технологічних параметрів процесу гранулювання дисперсних матеріалів екструзією” (диплом ДК № 011641 від 25 січня 2013 р.). Автор та співавтор 66 наукових праць, в тому числі 42 статей; 8 патентів України; 16 науково-методичних розробок, в тому числі 2-х навчальних посібників. Займається науковими дослідженнями з розроблення нових теоретичних методів аналізу термомеханічних процесів у технологічних системах з врахуванням реальних конструктивно-технологічних та просторово-часових параметрів їх експлуатації, а також створенні на їх основі математичного забезпечення для інформаційних технологій проектування. Ряд робіт присвячено визначенню залишкового ресурсу елементів енергетичного обладнання. Приймав участь у виконанні комплексу експериментально-аналітичних досліджень деградації механічних властивостей високотемпературних елементів парових турбін Кураховської і Луганської ТЕС в реальних умовах експлуатації, на основі яких створено метод оцінки та виконаний розрахунок залишкового ресурсу роторних та корпусних елементів турбін. Виконує всі види педагогічного навантаження: читає лекції; проводить лабораторні та практичні заняття, консультації; приймає іспити; керує виробничою практикою та дипломним проектуванням. Загальний стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації становить понад 9 років.

target=”_blank” rel=”noopener”>Сторінка викладача >>> 

Закінчив НТУУ „КПІ” у 2000 р. за спеціальністю «Теплові електричні станції». На кафедрі працює з 1999 року: інженер, аспірант, асистент, старший викладач. Підготував і читає курси «Монтаж і ремонт турбоустановок АЕС», «Монтаж і ремонт ТЕС», «Екологія електростанцій», «Основи інформаційних технологій та програмування». Веде лабораторні та практичні заняття, курсове і дипломне проектування. Наукові інтереси – пиловугільна теплоенергетика. Має 10 опублікованих наукових праць, 4 патенти на винаходи, 5 методичних вказівок з навчального процесу.

target=”_blank” rel=”noopener”>Сторінка викладача >>> 

Нікуленкова Тетяна Володимирівна

Викладач Старший (Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ). Закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Теплові електричні станції».
Захистила кандидатську дисертацію на тему «Комплексне оцінювання залишкового ресурсу роторів парових турбін великої потужності». Наукові діяльність присвячена дослідженню оцінки залишкового ресурсу та подовження експлуатації парових турбін великої потужності. Викладає дисципліни: «Автоматизовані системи управління теплотехнічними процесами», «Автоматичне регулювання котельних установок», «Теплоенергетичні установки теплових і атомних електростанцій», «Теплова частина електростанцій».

target=”_blank” rel=”noopener”>Сторінка викладача >>> 

Рачинський Артур Юрійович

Кандидат технічних наук, асистент кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій теплоенергетичного факультету. Захистив кандидатську дисертацію у 2017 році на тему: “ГІДРОДИНАМІКА І ТЕПЛОМАСООБМІН В КОНТАКТНОМУ УТИЛІЗАТОРІ ТЕПЛОТИ ГАЗОКРАПЕЛЬНОГО ТИПУ” за спеціальністю 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.
Наукові інтереси: тепломасообмін в газокрапельних системах.

>>”
target=”_blank” rel=”noopener”>Сторінка викладача >>> 

Шелешей Тетяна Вікторівна

Асистент (Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ). У 2011
році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за
спеціальністю «Теплові електричні станції».
Наукові діяльність присвячена дослідженню вторинних енергоресурсів, зокрема, утилізації теплоти
димових газів. Викладає практичні заняття з дисциплін «Теплова частина електростанцій»,
«Газотурбінні установки», «ТЕС та АЕС установки», «Технологічні процеси ТЕС та АЕС», «Комбіноване
виробництво тепла і електроенергії» «Стратегія охорони навколишнього середовища». Наукова
діяльність: 4 статті, що входять до наукометричних баз даних, 5 вітчизняних фахових статей, 1 патент
на корисну модель, 29 доповідей наміжнародних науково практичних конференціях з них 15 зі
студентами

target=”_blank” rel=”noopener”>Сторінка викладача >>> 

Сірий Олександр Анатолійович

Магістр , аспірант, асистент кафедри з 2011 р. Закінчив ТЕФ КПІ у 2010 р. за спеціальністю «Теплові електричні станції». У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Вплив параметрів струменево-нішевої системи на робочий процес пальникових пристроїв” за спеціальністю 05.14.14 “Теплові та ядерні енергоустановки”. З 2019 року працює на посаді доцента. Має понад 40 наукових праць у тому числі такі, що входять до міжнародних наукометричних б/д Scopus та Index Copernicus, 7 методичних вказівок з навчального процесу та 2 патенти на корисну модель. Читає курси лекцій: «Теплові та атомні електростанції», «Теплотехнічні вимірювання», «Технологічні процеси ТЕС і АЕС», «Котельні установки ТЕС».

Наукові інтереси: технологічні та екологічні аспекти використання органічних палив вогнетехнічним устаткуванням об’єктів енергетики і промисловості.

>>”
target=”_blank” rel=”noopener”>Сторінка викладача >>> 

Пешко Віталій Анатолійович

Кандидат технічних наук, старший викладач. Закінчив КПІ в 2015 р. за спеціальністю «Теплові електричні станції». На кафедрі працює з 2013 р. Дисертацію кандидата технічних наук захистив у 2017 р. на тему «Управління залишковим ресурсом високотемпературних елементів парових турбін». Має понад 30 наукових праць, серед яких 18 статей, що входять до міжнародних наукометричних б/д Scopus, Index Copernicus. Займається науковими дослідженнями процесів та механізмів старіння енергетичного обладнання. Брав участь у проведенні експериментально- аналітичних робіт, щодо визначення довготривалої міцності та малоциклової втоми основного обладнання генеруючих компаній, таких як ТОВ «ДТЕК Енерго», ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», тощо. Підготував та читає курси лекцій «Діагностика теплоенергетичного устаткування ТЕС і АЕС», «Надійність енергетичного обладнання», «Теплові та атомні електростанції та установки», «Турбіни ТЕС і АЕС».

>>”
target=”_blank” rel=”noopener”>Сторінка викладача >>> 

 

Випускниця КПІ 1974 р. за спеціальністю «Парогенераторобудування». Працює на кафедрі з 1974 р. (інженер СКБ, молодший науковий співробітник, старший інженер ГНДЛ ТЕУ). У цей час інженер з навчального процесу. Завідує проектним кабінетом кафедри, секретар ГЕК з захисту дипломних проектів бакалаврів, фахівців і магістрів (стаціонар, заочна форма навчання).

Випускниця МІПО НТУУ „КПІ” 2004 р. за спеціальністю „Теплові електричні станції”. Працює на кафедрі із 1988 р. (1988–2004 р. навчальний майстер, з 2004 р. інженер з навчального процесу). Секретар кафедри. Методист МІПО НТУУ «КПІ» у циклі «Теплові електричні станції».

Зарицький Олександр Антонович

Інженер, кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ. Працює на кафедрі з 1978 р. Займається розробкою, дослідженням та обробкою експериментальних даних за результатами випробувань пальникових пристроїв стабілізаторного типу, струменево-нішових пальників. Виконує роботу з налагодження та регулювання контрольно-вимірювальної апаратури, потенціометри, газоаналізатори з визначення витрати робочих тіл, вмісту продуктів реакції горіння, складу робочих тіл, повноти згоряння палива, температури елементів тощо.

Левчук Сергій Олександрович

Інженер, кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ. Працює на кафедрі з 1978 р. Займається розробкою та дослідженням модельних та натурних пальникових пристроїв струменево-ніщового та трубчатого типу різного призначення, а також пальниковими пристроями для спалювання твердого палива різного складу. Виконує роботу з організації функціонування енергетичного обладнання учбово-наукової лабораторії кафедри – газове господарство, тяго-дуттьові установки, електричне господарство, станочне обладнання, зварювальні апарати тощо.

Випускник КПІ 1977 р. за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальна техніка». На кафедрі працює з 1987 р. у Галузевій лабораторії теплоенергетичних установок (інженер, науковий співробітник, провідний інженер), з 1999 р. – інженер кафедри з навчального процесу. Має 4 друковані наукові праці, 3 авторські посвідчення на винаходи.

 

Майер Леонід

Асистент, кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ.

Сторінка викладача >>>